O soutěži

O soutěži

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

Titul Architekt roku / Architekt obci je vyhlášen na slavnostním večeru za účasti členů odborné poroty. Místo a termín konání galavečera sledujte v sekci Aktuální ročník.

Cena Architekt roku

Podmínky soutěže

Cena je udělována každoročně.

Cenu je možné udělit i osobě, která ji obdržela již dříve. Z ocenění jsou vyloučeni pouze laureáti z předchozího ročníku, porotci a organizátoři akce a osoby jim blízké. Právo nominovat na cenu má každý. Každý porotce má povinnost provést minimálně 3 nominace. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu:

 • celkového rozvoje společnosti
 • ochrany veřejného zájmu
 • profesní a morální integrity
 • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
 • výtvarné či odborné úrovně práce
 • kvalitního veřejného prostoru
 • technologické a materiálové inovace
 • šetrnosti vůči životnímu prostředí
 • ochrany zájmů budoucích generací

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Porota

Základní principy odborné poroty:

 • Odborná porota je nezávislá a je jmenována vždy na 1 rok jako pětičlenná.
 • Porota je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jmenovaných porotců.
 • Vždy po roce dochází k obměně 1 člena poroty. O nahrazení konkrétního člena poroty rozhodují vždy stávající členové poroty.
 • O přijetí nového člena poroty rozhodují vždy hlasováním stávající členové poroty na návrhy stávajících a bývalých členů poroty.
 • Hlasování o složení nové poroty akce probíhá vždy spolu s hlasováním o laureátovi ceny.
 • Vyhlášení nového složení poroty je součástí ceremoniálu vyhlášení výsledků akce.

Právo nominovat na cenu má každý. Každý porotce má povinnost provést minimálně 3 nominace. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Zvolte nejlepšího
architekta!

Způsob nominace

Nominace pro každý rok musí být zaslány sekretáři soutěže na e‑mail:

plskova@abf.cz

Do předmětu zprávy uveďte:
Nominace Architekt roku

 • Krátký profesní profil nominovaného
  v rozsahu do 650 znaků
 • Stručné odůvodnění nominace
  výběz z tvorby, významný počin, pedagogická nebo osvětová činnost apod.
 • Výběr z portfolia
  případná obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou nebo výtvarnou práci
 • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
 • Architekti
 • Teoretici a historici architektury
 • Akademická obec
 • Galerie a muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
 • Odborná média (INTRO, ARCHITECT+, EARCH., Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
 • Samospráva a úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (IPR PRAHA, NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
 • Široká veřejnost

Důležité termíny

Termín uzávěrky nominací a slavnostního vyhlášení sledujte v sekci Aktuální ročník.

Sekretář soutěže

Nominace zasílejte na e‑mail: plskova@abf.cz,
předmět: Nominace Architekt roku

Sekretáře akce jmenuje zřizovatel.

Kontaktní adresa

ABF, a.s.
Dělnická 213/12
Praha 7 – Holešovice
170 00