Statut ceny

Statut Ceny Architekt roku (CAR)

 

Vypisovatel

Vypisovatelem Ceny Architekt roku je společnost ABF, a.s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Cíl

Snahou vypisovatele a důvodem k vypsání CAR je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Vypisovatel je veden snahou poukázat na důležitost vystavěného prostředí pro kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti.

Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

 

Kritéria hodnocení

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

 

Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu:

 • celkového rozvoje společnosti
 • ochrany veřejného zájmu
 • profesní a morální integrity
 • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
 • výtvarné či odborné úrovně práce
 • kvalitního veřejného prostoru
 • technologické a materiálové inovace
 • šetrnosti vůči životnímu prostředí
 • ochrany zájmů budoucích generací

 

Periodicita

Cena je udělována každoročně.

Cenu je možné udělit i osobě, která ji obdržela již dříve. Z ocenění jsou vyloučeni pouze laureáti z předchozího ročníku, porotci a organizátoři akce a osoby jim blízké.

Právo nominovat na cenu má každý. Každý porotce má povinnost provést minimálně 3 nominace. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

 

Nominace pro každý rok musí být zaslány do 30. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

 • krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků),
 • výběr jeho nejvýznamnějších prací, vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena,
 • stručné odůvodnění nominace,
 • obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci.

 

První zasedání soutěžní poroty se uskuteční v 1. polovině července a porota na něm vybere 3-5 finalistů, kteří budou následně oznámeni k 1. 8.

Na způsobu hlasování a výběru finalistů vč. vítěze se domluví vždy porota daného roku.

Ostatní finalisté získávají titul „Finalista Ceny Architekt roku“ bez uvedení pořadí.

Vyhlášení výsledků Ceny Architekt roku proběhne 8. 9. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP.

Porota

Odborná porota je nezávislá a je jmenována vždy na 1 rok jako 5členná.

Porota je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jmenovaných porotců.

Vždy po roce dochází k obměně 1 člena poroty. O nahrazení konkrétního člena poroty rozhodují vždy stávající členové poroty.

O přijetí nového člena poroty rozhodují vždy hlasováním stávající členové poroty na návrhy stávajících a bývalých členů poroty.

Hlasování o složení nové poroty akce probíhá vždy spolu s hlasováním o laureátovi ceny.

Vyhlášení nového složení poroty je součástí ceremoniálu vyhlášení výsledků akce.

 

Složení odborné poroty pro rok 2020

Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury                              

Kateřina Šedá, výtvarnice

Marcela Steinbachová, KRUH

Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI

Stanislav Fiala, Fiala + Nemec

 

Sekretář

Sekretáře akce jmenuje zřizovatel.

 

Kontaktní adresa:

ABF, a.s.

Mimoňská 645

190 00 Praha 9 – Prosek

www.architektroku.cz, www.abf.cz