Soutěžní podmínky


Statut Ceny Architekt roku (CAR)

Vypisovatel

Vypisovatelem Ceny Architekt roku je společnost ABF, a.s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Cíl

Snahou vypisovatele a důvodem k vypsání CAR je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Vypisovatel je veden snahou poukázat na důležitost vystavěného prostředí pro kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti.

Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

 

Kritéria hodnocení

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

 

Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu:

 • celkového rozvoje společnosti
 • ochrany veřejného zájmu
 • profesní a morální integrity
 • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
 • výtvarné či odborné úrovně práce
 • kvalitního veřejného prostoru
 • technologické a materiálové inovace
 • šetrnosti vůči životnímu prostředí
 • ochrany zájmů budoucích generací

 

Periodicita

Cena je udělována každoročně.

Cenu je možné udělit i osobě, která ji obdržela již dříve. Z ocenění jsou vyloučeni pouze laureáti z předchozího ročníku, porotci a organizátoři akce a osoby jim blízké.

Právo nominovat na cenu má každý. Každý porotce má povinnost provést minimálně 3 nominace. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

 

Nominace pro každý rok musí být zaslány do 14. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

 • krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků),
 • výběr jeho nejvýznamnějších prací, vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena,
 • stručné odůvodnění nominace,
 • obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci.

 

První zasedání soutěžní poroty se uskuteční v 2. polovině června a porota na něm vybere 3-5 finalistů, kteří budou následně oznámeni k 3. 7.

Na způsobu hlasování a výběru finalistů vč. vítěze se domluví vždy porota daného roku.

Finalista, který obdrží nejvyšší počet bodů, získává cenu „Architekt roku“. S cenou je spojena finanční odměna ve výši 30.000 Kč.

Ostatní finalisté získávají titul „Finalista Ceny Architekt roku“ bez uvedení pořadí.

Vyhlášení výsledků Ceny Architekt roku proběhne 10. 9. 2019 v Centru architekrury a městského plánování CAMP v Praze.

Porota

Odborná porota je nezávislá a je jmenována vždy na 1 rok jako 5členná.

Porota je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet jmenovaných porotců.

Vždy po roce dochází k obměně 1 člena poroty. O nahrazení konkrétního člena poroty rozhodují vždy stávající členové poroty.

O přijetí nového člena poroty rozhodují vždy hlasováním stávající členové poroty na návrhy stávajících a bývalých členů poroty.

Hlasování o složení nové poroty akce probíhá vždy spolu s hlasováním o laureátovi ceny.

Vyhlášení nového složení poroty je součástí ceremoniálu vyhlášení výsledků akce.

 

Složení odborné poroty pro rok 2019

Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier

Ing. arch. MArch Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury

MgA. Marcela Steinbachová, SKUPINA, architektonický ateliér

MgA. Kateřina Šedá, výtvarnice

prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

 

Sekretář

Sekretáře akce jmenuje zřizovatel.

 

Kontaktní adresa:

ABF, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 – Holešovice

www.architektroku.cz, www.abf.czCopyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2020 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.