Základní informace


Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

15. 6. 2018                       uzávěrka nominací

20. 6. 2018                       jednání poroty, výběr finalistů

14. 8. - 10. 9. 2018          prezentace finalistů na portále soutěže

11. 9. 2018                       ceremoniál s vyhlášením výsledků, Centrum architektury a městského plánování CAMP v Praze

 

Jak nominovat

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

  • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
  • Architekti
  • Teoretici a historici architektury
  • Akademická obec
  • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
  • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
  • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
  • Nejširší veřejnost

 

Nominace pro rok 2018 musí být zaslány do 15. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

  • stručné odůvodnění nominace (výběz z tvorby, významný počin, pedagogická a osvětová činnost...)
  • zaslat na e-mail: wagnerova@abf.cz, předmět: Architekt roku 2018_nominace

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018.

Titul Architekt roku 2018 bude slavnostně předán v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze dne 11. 9. 2018 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.