Základní informace


Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel společnost ABF, a.s. chce touto cenou poukázat na význam a důležitost role architektů ovlivňujících kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti. Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH zdůrazňuje úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

 

Termíny

24. 6. 2017                       uzávěrka přihlášek

28. 6. 2017                       jednání poroty, výběr finalistů

14. 8. - 15. 9. 2017          prezentace finalistů na portále soutěže

20. 9. 2017                       ceremoniál s vyhlášením výsledků

 

Jak nominovat

 

Zvolte nejlepšího architekta!

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury. Hodnotná architektura významně ovlivňuje postoje a chování každého občana a celé společnosti. Architekti tak významně ovlivňují prostor, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku pomáhá obnovit participaci občanů na rozvoji sídel.

Právo nominovat na cenu má každý. Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny.

Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Kritéria posouzení – viz Statut ceny

 

Způsob nominace

Nominovat osobnosti mohou:

 • Porotci soutěže (každý člen musí předložit alespoň 3 jména)
 • Architekti
 • Teoretici a historici architektury
 • Akademická obec
 • Galerie, muzea (Galerie Jaroslava Fragnera, Dům umění města Brna apod.)
 • Odborná média (ARCHITEKT, Moderní obec, ERA21, Archiweb atd.)
 • Samospráva, úřady, které se věnují územnímu plánování, stavebnictví a architektuře (NPÚ, ÚÚR, ÚRM, stavební úřady apod.)
 • Nejširší veřejnost

 

Nominace pro rok 2017 musí být zaslány do 16. 6. sekretáři soutěže a musí obsahovat:

 • krátký profesní profil nominovaného (v rozsahu do 650 znaků),
 • výběr jeho nejvýznamnějších prací, vybranou práci, či soubor prací, za které je nominace navržena,
 • stručné odůvodnění nominace,
 • obrazová příloha, jedná-li se o konkrétní architektonickou práci.

 

Každý z nominujících obdrží 2 čestné vstupenky na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017.

Titul Architekt roku 2017 bude slavnostně předán na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 20. 9. 2017 za účasti členů odborné poroty.

Podpořme společně veřejnou diskusi o významu péče o krajinu, urbanistické celky a architektonické památky včetně industriálního dědictví, které formují prostor našeho každodenního života.