Architekt obci


Zvláštní cena Architekt obci

 

Preambule

Nutnost dobré spolupráce mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru vedla Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec k ocenění této spolupráce. Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena Architekt obci bude vyhlášena v rámci soutěže Architekt roku pořádané společností ABF, a.s. Tato soutěž je vypsána na podporu kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Cena se vyhlašuje v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Jedná se o tříkolovou soutěž: první kolo proběhne na facebooku Svazu měst a obcí, kde bude mít široká veřejnost možnost projevit své preference a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu „klikaře“, v druhém kole odborná porota vybere další 3 finalisty. Z finalistů ve třetím kole zástupci vyhlašovatelů – Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Moderní obec – vyberou vítěze.

 

Kdo se může přihlásit

Do soutěže se může přihlásit jakákoliv obec v České republice. Oceněn bude tandem obec - architekt.

 

Co je potřeba k přihlášce

Popis dlouhodobé spolupráce architekta a samosprávy a jejích výsledků dle předem daných kritérií.

3 fotografie realizovaného stavebního díla či 3 snímky územního plánu, regulačního plánu nebo územní či obdobné studie (doporučuje se hlavní výkres a vizualizace). Připouští se až 5 snímků územního nebo regulačního plánu nebo územní či obdobné studie doplněné 5 fotografiemi staveb, které na základě těchto plánů vznikly.


Do kdy je možné se přihlásit

Kompletní přihlášky jsou přijímány do 16.6. 2019


Kam přihlášky zaslat

Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 nebo přes ulozto/weetransfer apod. na e-mailovou adresu tuzilova@smocr.cz (preferujeme digitální podobu přihlášky)

 

Statut ceny Architekt obci

Vypisovatel

Vypisovatelem ceny Architekt obci je Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec (dále jen "vypisovatel")

Cíl

Cílem vypisovatele je podpora dlouhodobé spolupráce mezi architekty a samosprávou obcí a měst. Vypisovatel chce poukázat na důležitost veřejného prostoru pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Spojením se soutěží Architekt roku a mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

 

Předmět soutěže

Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu týmu, který se v uplynulém období nejméně tří let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu a rozvoj veřejného prostoru v dané obci konkrétně realizovaným či částečně realizovaným dílem. Do soutěže mohou být přihlášeny

 

1. územní plán, regulační plán, územní studie či obdobná studie, které nemusí být realizovány zcela, nicméně je zde podmínka, že řešení mělo dopad na veřejný prostor, kde došlo k ovlivnění charakteru prostoru a okolních staveb

a/nebo

2. jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext

 

Kritéria hodnocení

Základními kritérii pro posouzení předkládaných děl je zejména přínos spolupráce architekta a samosprávy z pohledu:

 • kvality architektonického/urbanistického řešení a jeho udržitelnosti

 • výběru místa a vlastního koncepčního řešení - koncept místa

 • vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a místních obyvatel

 • přínosu pro kvalitu života obyvatel

 

Přihlášky

Přihlášky musí být doručeny Svazu měst a obcí ČR buď písemně na adresu Svaz měst a obcí ČR, 
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, nebo přes ulozto/weetransfer na e-mailovou adresu tuzilova@smocr.cz nejpozději do 16. 6. 2019 na předepsaném formuláři a musí obsahovat:

Textová část

 • jméno obce, jejího statutárního zástupce a jméno architekta, který s obcí dlouhodobě spolupracuje

 • popis přihlášeného díla, souboru děl nebo územního plánu, regulačního plánu, územní či obdobné studie, včetně technického popisu

 • tzv. příběh vzniku - popis dlouhodobé spolupráce samosprávy s architektem a dalšími zainteresovanými osobami (kromě veřejnosti - viz samostatný bod), které do procesu vstupují, včetně uvedení délky spolupráce - popis vzniku urbanistického plánu či stavby nebo souboru staveb

 • popis vlivu na veřejný prostor a okolní stavby

 • popis zapojení veřejnosti a její přijetí navrženého řešení

 • popis udržitelnosti řešení pro budoucí generace a ekonomický dopad zvoleného řešení – např. náklady na údržbu

 • popis přínosu pro kvalitu života obyvatel daného místa

Každý z výše uvedených bodů přihlášky může obsahovat maximálně 650 znaků včetně mezer.

 

Obrazová část

3 - 5 ks fotografií staveb či snímky urbanistických dokumentů dokumentující výsledky spolupráce architekta a samosprávy obce (s poměrem stran 16:9 – šířka: výška, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI, maximální velikost 1 MB, ve formátu TIF nebo JPG, tisková kvalita (fotografie na šířku) - jpg, png či gif v rozlišení pro webové stránky soutěže + jpg nebo tiff v tiskové kvalitě

 

Průběh hodnocení

1. kolo - veřejnost vybírá „klikaře“

První kolo se uskuteční na facebookové stránce Svazu měst a obcí, kde budou mít obyvatelé obcí a měst právo dávat preferenční hlasy (like) přihlášeným architektonickým a urbanistickým počinům. Toto hlasování proběhne od 10. 6. do 24. 6. 2019. Vítěz „klikař“ dostává takzvanou „divokou kartu“ veřejnosti, která mu zajistí přímý postup do třetího kola.

 

2. kolo - odborná porota vybírá 3 finalisty

Druhé kolo proběhne 21.6. 2019, kdy se nad přihlášenými díly sejde odborná porota, která vybere 3 finalisty, kteří budou spolu s „klikařem“ – vítězem 1. kola - posuzováni v kole závěrečném.

 

3. kolo - porota složená ze zástupců vypisovatelů vybírá vítěze

Třetí kolo je posledním, závěrečným kolem, ve kterém se setkají finalisté z druhého kola s „klikařem“, vítězem facebookové soutěže, která proběhla v prvním kole. Všechny 4 finalisty (případně pouze 3, pokud „klikař“, vítěz 1. kola, bude shodný s jedním z nominovaných z 2. kola) bude posuzovat porota složená ze zástupců vypisovatele – Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. Vítěz třetího kola obdrží titul Architekt obci 2019. Ostatní finalisté z 3. kola získávají titul "finalista ceny Architekt obci 2019" bez uvedení pořadí. Vítěz i finalisté obdrží od organizátorů diplom.

 

Vyhlášení výsledků ceny Architekt obci proběhne dne 10. 9. 2019 v rámci soutěže Architekt roku v CAMP, IPR, Praha. Vyhlášení se zúčastní vždy architekt a 2 zástupci z obcí, jejichž přihlášené dílo postoupilo do 3. kola.

 

Porota

 • odborná porota (2. kolo) je shodná s porotou rozhodující o ceně Architekt roku

 • porota vypisovatelů (3. kolo) je nezávislá a tříčlenná, skládající se vždy po jednom zástupci od každého vypisovatele:

 

        Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky

        Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj

        Ivan Ryšavý, Moderní obec

Obě poroty budou přihlášky hodnotit podle výše uvedených kritérií.

Do soutěže se může přihlásit obec či architekt, který v posledních pěti letech nevyhrál cenu Architekt obci.

 

Formulář ke stažení

 

Kontaktní osoba

Mgr. Jindra Tužilová

Kancelář Svazu měst a obcí České republiky

5. května 1640/65 (Kongresové centrum Praha)

140 21 Praha 4

Mob: +420 777 83 93 73

Tel: +420 234 709 714

email: tuzilova@smocr.cz

www.smocr.cz

 Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2019 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.